Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia Spółek

20  lutego 2024 r.

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia (na podstawie art. 500 § 2 i 21 kodeksu spółek handlowych)

W związku z zamiarem połączenia spółki: 

  • pod firmą CCIG Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000469595, o kapitale zakładowym w wysokości 72.789.000,00 złotych, NIP: 8971790871, REGON: 022187091 (Spółka Przejmująca) ze spółką:
  • pod firmą Call Center Poland Sp. z o.o. [dawniej: Call Center Poland S.A.] z siedzibą we Wrocławiu (50-130), przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001039377, o kapitale zakładowym w wysokości 1.082.250,00 złotych, NIP: 9512027998, REGON: 017393740 (Spółka Przejmowana 1.) oraz ze spółką:
  • pod firmą Call Connect sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000561068, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, NIP: 5213698300, REGON: 361660225  (Spółka Przejmowana 2.),

Zarządy Spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych, 19 lutego 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. Spółek (Plan Połączenia).

Zarząd CCIG Group Sp. z o.o., na podstawie art. 500 § 2 i 21 kodeks spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Do pobrania: Plan Połączenia